Išplėstinė paieška

Naudojimosi Taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

Šios sąlygos taikomos naudojantis WeldLit paslaugomis. Visos teisės į WeldLit teikiamas paslaugas priklauso UAB “WeldLit“ įsikūrusiai adresu Švitrigailos 7/16-305, LT-03223 Vilnius (toliau vadinama „WeldLit“ ). Teisės į šioje svetainėje saugomą informacija yra apsaugotos. Jūs sutinkate laikytis visų šių Sąlygų nuostatų naudojantis WeldLit Paslaugomis. Jei jūs nesutinkate su šiomis nuostatomis prašome toliau nebesinaudoti WeldLit paslaugomis.

WeldLit pasilieka teisę keisti naudojimosi sąlygas bet kuriuo metu. Nariai bus įspėti dėl pasikeitusių naudojimosi sąlygų elektroniniu paštu ir informacija bus patalpinta WeldLit svetainėje. Jei jūs nesutinkate su pakeitimais naudojimosi sąlygose prašome pranešti apie tai WeldLit. Jei ir toliau naudojatės WeldLit paslaugomis, tai bus suprantama kaip jūsų pritarimas įvykusiems pakeitimams.

2. Terminai ir apibrėžimai

Šiuose naudojimo sąlygose vartojami šie terminai ir apibrėžimai:

 • WeldLit: įmonė UAB “WeldLit“ įsikūrusi adresu Švitrigailos 7/16-305, LT-03223 Vilnius.
 • WeldLit Paslaugos: Informaciją apie užsiregistravusius narius, Narių anketos pristatymas svetainėje WeldlLit.
 • Narys: Užsiregistravęs vartotojas, įgaliotas WeldLit naudotis WeldLit paslaugomis.
 • Anketa: Nario personalinė erdvė kurioje narys gali keisti informaciją apie savo atstovaujamą įmonę. Anketos informacija matoma svetainės lankytojams.
 • Nuostatos: tai visos taisyklės nurodytos šiuose naudojimosi sąlygose.

3. Narystė

Kad jums būtų leidžiama naudotis WeldLit Paslaugomis, jūs turite tapti WeldLit nariu naudodamiesi registracija internete. Registracijos anketoje duomenų laukai yra suskirstyti į privalomus (pažymėtus žvaigždute) ir neprivalomus. Kad jums būtų leista užsiregistruoti privalote užpildyti visus privalomus duomenų laukus. Narys atsako kad visa pateikta kontaktinė informacija yra tiksli ir teisinga.

WeldLit prieš paviešindama anketos informaciją WeldLit puslapyje peržiūri pareiškėjo anketos duomenis ir patvirtina jo tinkamumą. WeldLit pasilieka teisę atmesti ar sustabdyti bet kurio nario anketą jei:

 • Pareiškėjo reprezentuojama veikla neatitinka puslapio specifikos
 • Anketos narys nesilaiko naudojimo sąlygų
 • Anketa neatitinka moralės normų.
 • Narys yra nesusimokėjęs už paslaugas
 • Narys nutraukia veiklą. (bankrotas)
 • Dėl kitų WeldLit nuožiūra netinkamų priežasčių.
 • Pažeidus šias sąlygas WeldLit turi teisę nutraukti narystę savo nuožiūra be pinigų grąžinimo, išskyrus tuos atvejus kai nario reprezentuojama veikla neatitinka puslapio specifikos, tokiu atveju narys turi teisę į grąžinamąją išmoką. Nariai negali sublicencijuoti, perduoti, parduoti ar perleisti savo teisę naudotis WeldLit paslaugomis. Bet koks bandymas sublicencijuoti, perduoti, parduoti arba perleisti šią teisę į narystę yra negaliojantis. Narys turi laikyti savo prisijungimo vardą ir slaptažodžius konfidencialiai.

  4. Atsakomybė už Anketos turinį

  Narys prisiima visišką atsakomybę už anketos turinio informacijos tikslumą ir tinkamumą. Narys atsako už teisę naudoti visus papildomus prekes ženklus, pavadinimus ir atvaizdus, ir patvirtina, kad jie nepažeidžia jokių trečiosios šalies teisių. Narys prisiima visišką atsakomybę už padarytą žalą trečiosioms šalims ir turi ją atlyginti. WeldLit netalpina įmonių naujienų ir nėra jų autorius, WeldLit neatsako už informacijos teisingumą ir autentiškumą. WeldLit pasilieka teisę koreguoti teksto išdėstymą dėl vizualinio vaizdo.

  Jūs sutinkate neatskleisti WeldLit ar kitų narių konfidencialios informacijos ar įsiveržti į kito nario privačią erdvę. Griežtai draudžiama naudoti ar platinti WeldLit puslapyje paskelbtą informaciją siekiant pasipelnyti.

  5. Kainos ir nuolaidos

  Kainos yra pagrįstos dabartiniais kainoraščiais skelbiamais interneto svetainėje. kainos kainoraštyje yra paskelbtos be PVM, kuris yra mokamas pagal pridėtinės vertės mokesčio įstatymą. WeldLit pasilieka teisę keisti paslaugų įkainius bet kuriuo metu. Naujos kainos įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos tinklapyje. Nuolaidos yra suteikiamos individualiu pagrindu. Nuolaidos yra vienkartinės ir pasibaigus terminui nepratęsiamos, nebent kitaip nurodyta.

  Anketos informacija paskelbiama tik iš anksto sumokėjus abonentinį mokestį. Mokėjimo atidėjimas arba nepilnas apmokėjimas galimas tik WeldLit sutikimu ir tik pasirašius sutartį. Jei narys nesutinka su sąskaitoje nurodyta suma, jis turi per 14 dienų raštiškai pranešti apie nesutikimą WeldLit.

  Apmokėjimas vykdomas internetu arba apmokant sąskaitą, kurią galima atsispausdinti svetainėje. Narystės pradžia skaičiuojama nuo sąskaitos apmokėjimo dienos, arba pageidaujant kitaip iki 30 dienų atidėjimu, tokiu atveju anketos informacija bus paskelbta sutartą dieną ir narystės laikas bus skaičiuojamas nuo tos dienos .

  Narystė suteikiama vieneriems metams nuo aktyvavimo dienos, nebent būtų nutraukta pagal anksčiau nurodytas nuostatas. Narystė automatiškai nepratęsiama. Pasibaigus terminui anketos duomenų skelbimas sustabdomas, kol narys susimoka už sekančius metus. Susimokėjus iki narystės pabaigos, narystė pratęsiama nuo senosios narystės galiojimo datos pabaigos vieneriems metams. Susimokėjus po narystės pabaigos, naujoji narystė galios nuo apmokėjimo datos vienerius metus. Narystės nutraukimas galimas pranešus WeldLit raštu. Nutraukus narystę pinigai negrąžinami.

  6. WeldLit įsipareigojimai

  WeldLit pripažįsta kad anketoje talpinama informacija yra laisvai prieinama ir neprisiima jokios atsakomybės už naudojimąsi ar piktnaudžiavimą tokia informacija. Naudojimasis WeldLit paslaugomis yra jūsų pačių rizika. Griežtai draudžiama naudoti anketos informaciją renkant kontaktinę informaciją apie užsiregistravusius vartotojus ir panaudoti ją reklaminiais tikslais.

  WeldLit stengsis užtikrinti nepertraukiamą puslapio palaikymą, tačiau WeldLit pasilieka teisę sustabdyti puslapio veikimą dėl netikėtų gedimų ar dėl techninės priežiūros darbų.

  Dėl patogumo WeldLit pateikia daug nuorodų į kitas internetines svetaines, kurios nėra WeldLit kontrolės ribose. WeldLit neatsako už tokių svetainių turinį, kokybę, patogumą, funkcionalumą ir teisėtumą.

  7. Atsakomybės apribojimasi

  WeldLit aiškiai atsisako bet kokios atsakomybės dėl svetainėje talpinamų narių patikimumo, tinkamumo konkrečiam tikslui ir nesuteikia jokių garantijų. WeldLit neatsako už bet kokių prekių ar paslaugų gautų per WeldLit paslaugas kokybę, atsitiktinę, moralinę ar netiesioginę žalą kylančią iš naudojimosi arba negalėjimo naudotis WeldLit paslaugomis. Visą riziką, atsirandančią iš naudojimo WeldLit Paslaugas lieka jums. Jūs sutinkate atlyginti žalą, ginti ir laikyti neatsakinga WeldLit, jos filialus, vadovus, darbuotojus, konsultantus, atstovus, tiekėjus ir platintojus nuo bet kokių ir bet kokių trečiųjų šalių pretenzijų, atsakomybės, žalos atlyginimo ir / arba išlaidų, kylančių iš jūsų naudojimosi WeldLit Paslaugomis.

  8. Kita informacija

  Internetinė svetainė yra pritaikyta naudotis „ Mozilla Firefox“ ir „Microsift Internet Explorer“ naršyklėmis. Kitų naršyklių naudojimas gali paveikti svetainės matomą vaizdą ir funkcionalumą. WeldLit už šiuos nepatogumus neatsako.

  Vartotojai yra atsakingi už visas išlaidas, patirtas prisijungti prie WeldLit paslaugos, įskaitant visus interneto prieigos mokesčius ir mokesčius už telefoną.

  Norėdami gauti daugiau informacijos kreipkitės šiais kontaktais